ОБЩИ УСЛОВИЯ

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Настоящите Общи условия се прилагат и са валидни само за Клиенти на Office Management Assistance (Oma.bg)

Office Management Assistance (Oma.bg) е онлайн магазин, предлагащ широк асортимент от стоки и услуги на територията на град София, обединени под името „Oma.bg”. Категориите стоки и услуги, предоставяни от Office Management Assistance (Oma.bg), са както следва:

 • Закуски и плодове;
 • Канцеларски материали;
 • Столове, барбарони и офис мебели;
 • Услуги - кетъринг, интериорен дизайн;
 • Хигиенни материали;
 • Био храни и напитки;
 • Безалкохолни напитки и вода;
 • Кафе;
 • Други;

Юридическото лице, което управлява магазина Office Management Assistance (Oma.bg), притежава съответните за това права.

На интернет страницата ни www.Oma.bg можете да намерите актуална информация за поддържаните и предлагани стоки и услуги. Имате възможност да свържете с нас и телефон за информация и поръчки (+359) 899 911 854 (на цена, определена от мобилния ви оператор без допълнително оскъпяване).

 I . Общи положения

 1. Общите условия на Office Management Assistance (Oma.bg) се прилагат за всички сделки между Office Management Assistance (Oma.bg) и негови Клиенти по повод на предлагани от нас стоки и услуги, освен ако прилагането им не е изключено изрично с писмен договор.
 2. 2. В случай, че отделни клаузи на Общите условия станат изцяло или частично недействителни, в това число в разрез с повелителни нормина действащото законодателство, недействителността им не засягавалидността на останалите условия или обвързващата им сила. Страните ще предоговорят, с добра воля, условията на всяка недействителна клауза, а при невъзможност за постигане на съгласие, същата ще бъде заменена по право от съответната повелителна правна норма.
 3. 3. Общите условия влизат в сила, считано при следните възможности: 1) настъпване на обстоятелство, неописано по-долу; 2) заявяване на стока/услуга отКлиента; 3) отправяне на оферта от Office Management Assistance (Oma.bg); 4) сключването на индивидуален писмен договор, който не изключва прилагането на Общите условия.

 II .Оферти и поръчки

 1. Офертите на Office Management Assistance (Oma.bg) са обвързващи до изтичане на определения в тях срок. Всякакви устни договорки, включително такива между Клиента и служители на Office Management Assistance (Oma.bg), имат сила след надлежното им писмено потвърждение от страна на Office Management Assistance (Oma.bg). Условията по оферти те са конфиденциални и се отнасят само и единствено до Клиента, за когото е изготвена.
 2. Поръчка/заявка на Клиента става обвързваща за Office Management Assistance (Oma.bg), само ако:

2.1. е извършена в писмена форма с изрично посочване на стоката, на обявения телефон за информация и поръчки (+359899911854) или при поръчка през Интернет страницата www.oma.bg;

2.2. е потвърдена от Office Management Assistance (Oma.bg) в писмена форма, по телефон или чрез извършване на доставка в съответствие на поръчката.

 III. Доставки

 1. Количеството на доставката се определя според потвърдената от Office Management Assistance (Oma.bg) поръчка. Без да се ограничава общия характер на последното, Office Management Assistance (Oma.bg) има право да извършва частично доставки и/или да се освободи от задължението си за доставка, в случай, че складовата наличност от съответната стока не е достатъчна, за да задоволи потребностите на всички Клиенти, за което Клиентът ще бъде предварително уведомен.
 2. 2. От момента на предаване на стоката на Клиента, рискът от случайното повреждане на стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със стоките, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърлят върху Клиента. Това предаване се удостоверява с двустранно подписан приемно-протокол.
 3. При възникване на обстоятелства, които ще затруднят доставката Клиентът се задължава да оказва съдействие на Office Management Assistance (Oma.bg).
 4. 4. Office Management Assistance (Oma.bg) извършва доставките в срок, съобразен със съществуващия вътрешен план за доставки на стоките и Клиентът ще бъде предварително уведомен за срока на доставката на поръчаните от него стоки, освен ако писмено не е уговорен друг срок на доставка.

4.1. Office Management Assistance (Oma.bg) извършва безплатна доставка до адреса на Клиента при минимална стойност на поръчка 60 (Шестдесет) лева с ДДС.

4.2. Стойността на монтажните разходи при покупка на мебели ще бъде съобщавана на Клиента при всеки отделен случай.

 1. Стоките се доставят с качество и опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.
 2. Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение за употреба и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба.Третирането и ремонта на стоките от Клиента се осъществява на негов риск и отговорността е изяцло на Клиента. Office Management Assistance (Oma.bg) не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Клиентът възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които Клиентът самоволно е предприел.
 3. Предлаганите от Office Management Assistance (Oma.bg) стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока. Office Management Assistance (Oma.bg) не носи отговорност за спазването от страна на Клиента на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.
 4. Office Management Assistance (Oma.bg) не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форс мажорно обстоятелство (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола наOffice Management Assistance (Oma.bg)). При форс мажорен случай, Клиентът няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне. Клиентът има право да даде на Office Management Assistance (Oma.bg) разумен срок за изпълнение, след изтичането на който, при липса на изпълнение, има право да откаже доставката и/или да прекрати договора чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие.
 5. 9. Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с Office Management Assistance (Oma.bg).
 6. 10. При виновна забава за доставка, Клиентът може дададе на Office Management Assistance (Oma.bg) допълнителен срок с писмено известие, след изтичането на който при липса на изпълнение, има право да откаже доставката чрез отправяне на писмено известие с незабавно действие. Допълнителният срок не може да бъде по-кратък от срока на доставка.

 IV .Цени и плащане

 1. Клиентът за плаща на Office Management Assistance (Oma.bg) стоките по цени, в сила към датата на извършване на продажбата или по други цени, изрично и предварително писмено договорени между страните. Клиентът се съгласява, че Office Management Assistance (Oma.bg) може да променя едностранно обявените цени на стоките, като промяната влиза в сила незабавно след уведомяването, което се счита за извършено чрез обявяването на новите цени в Интернет страницата на Office Management Assistance (Oma.bg). Вече потвърдените поръчки за доставка на стоки се заплащат по цени, действащи към момента на потвърждаване на поръчката.
 2. Плащания се извършват в момента на продажбата или при предаване на стоките, освен ако не е уговорено друго или не следва друго от повелителни норми на действащото законодателство.

 V .Рекламации

 1. Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от Клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, Office Management Assistance (Oma.bg) регистрира и предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство.
 2. Рекламации за недостатъци, които поради естеството си не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед, могат да бъдат предявени в сроковете съгласно действащото законодателство. Пропускът за уведомяване в законовите срокове се приравнява на одобрение на стоките. Рекламациитес ледва да бъдат придружени от съответните доказателства и друга релевантна документация, съгласно действащото законодателство. За рекламирания недостатък, Office Management Assistance (Oma.bg) регистрира и предприемане обходимите действия, съгласнодействащотозаконодателство.
 3. За стоките, за които има издадена търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват и в съответствие с условията, заложени в търговскат агаранция.
 4. Според Закона за защита на потребителите, имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да се посочва причина, да се откажете от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на: получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 – за стоки; сключване на договора, а когато за дълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора – от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 – за услуги. Ако клиентът желае да върне стока, трябва да използва следното приложение: вижПриложение №6. Като доставчик, ще възстановим на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Като потребител сте длъжен да съхранявате получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. Закон за защита на потребителите в сайта на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

 VI .Отговорност 

 1. Office Management Assistance (Oma.bg) отговаря само за вреди, причинени умишлено или при груба небрежност, при нарушение на съществено договорн озадължение и съгласно повелителните норми на действащото законодателство.
 2. Office Management Assistance (Oma.bg) не носи отговорност за забавено приемане или необоснован отказ за приемане на стоки от Клиента.
 3. В случай на забава за приемане или необоснован отказ за приемане на стоки, Office Management Assistance (Oma.bg) има право да отказва изцяло или частично доставки, във връзка със засегнатия договор и по други правоотношения с Клиента и/или да прекрати договора без предизвестие. При забава за приемане и/или необоснован отказ за приемане на стоки, Клиентът заплащана Office Management Assistance (Oma.bg) всички произтекли разходи от неоснователния отказ и/или забава за приемане на стоките, включително но не изчерпателно разходите за тяхното съхранение и транспортиране.
 4. Клиентът няма право да прихваща свои вземания с вземания на Office Management Assistance (Oma.bg), освен ако същите не са изрично писмено признати от Office Management Assistance (Oma.bg). 

 VII .Други разпоредби 

 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни или допълвани едностранно от Office Management Assistance (Oma.bg), като промените се обявяват в Интернет страницата на Office Management Assistance (Oma.bg) - www.oma.bg. Датата на влизане в сила на промяната/допълнението се указва изрично, в случай че е различна от датата на обявяване в Интернет страницата на Office Management Assistance (Oma.bg). Клиентите на Office Management Assistance (Oma.bg) имат право да поискат и получат копие от Общите условия на хартиен носител.
 2. В уредените с тези общи условия случаи на прекратяване на договора, прекратяването има действие занапред и не засяга стоките, които са приети от Клиента преди датата на получаване на известието.
 3. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.